Algemene Voorwaarden Stageline-Stagesupport

Algemene Voorwaarden van stageline-productions

Algemeen :

 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkende voorwaarden maken deel uit van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, indien die voorwaarden door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

                                   

1. Begripsomschrijvingen

a. Stageline-stagesupport is een organisatie, die zich ten doel heeft gesteld op het gebied van geluid,

licht en film hun diensten aan bedrijven en mogelijk ook particulieren aan te

bieden in de vorm van een overeenkomst van opdracht ;

b. Kantoor: het kantoor waar Stageline-stagesupport  als facilitair bedrijf is gevestigd;

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van

deze voorwaarden (bedrijfs)juridische en/of algemene adviesdiensten worden

verricht;

d. Opdrachtnemer: de werknemers die in dienst zijn van Stageline-stagesupport

e. Werkomschrijving: een aan de offerte of opdrachtbevestiging gehecht formulier

waarop Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever een omschrijving geeft van

de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.

2. Offerte, opdracht, duur en beëindiging

2.1 De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn

vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de

aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt

bevestigd.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud,

aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.3 Alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht. De werkomschrijving maakt een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. De overeenkomst van opdracht heeft geen andere inhoud dan door de opdrachtnemer in de werkomschrijving is vermeld.

2.4 Op de overeenkomst van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en, voor het overige, de bepalingen van het Nederlandse recht.

2.5 De overeenkomsten c.q. opdrachten worden aangegaan voor een vooraf overeengekomen vergoeding, aantal dagdelen of uren, tenzij anders is overeengekomen.


2.6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat:

1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

3. de wederpartij wanprestatie pleegt.

De opdrachtgever zal opdrachtnemer in al deze gevallen onmiddellijk in de gelegenheid stellen de door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever (elektronisch) opgeslagen zaken alsmede alle andere materialen welke Opdrachtnemer in eigendom toebehoren, terug te nemen.

2.7 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van één der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij, tenzij, voordat de wijziging geëffectueerd wordt de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden rechtmatig is beëindigd. Opdrachtnemer kan van de rechtsopvolger(s) van de Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen.

De partij die een wijziging zal ondergaan, is verplicht de wederpartij uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt geëffectueerd deze wijziging door te geven. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is aansprakelijk voor de schade die de wederpartij uit het niet nakomen van de verplichtingen van dit artikel lijdt.

2.8 De overeenkomst kan zowel door opdrachtnemer als door opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2.9 Het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

2. 10 In geval van opzegging brengt opdrachtnemer alle reeds specifiek voor deze werkzaamheden gemaakte kosten in rekening, ongeacht de termijn van afzegging.

Indien opdrachtgever de opdrachtovereenkomst tussentijds opzegt om andere redenen dan het tekort schieten van opdrachtnemer is door opdrachtgever gedurende de in artikel 2.8 genoemde opzegtermijn het overeengekomen honorarium verschuldigd aan opdrachtnemer.

3. Totstandkoming, wijziging, uitvoering en vertrouwelijkheid van de opdracht

3.1 De overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra Opdrachtnemer de opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

3.2 Wijzigingen in de opdracht kunnen slechts in onderling overleg schriftelijk of via elektronische weg worden overeengekomen.

3.3. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.

3.4 De in het kader van de overeenkomst van opdracht verkregen gegevens zullen door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding  tegenover derden.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.5 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

3.6 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

4. Verplichtingen Opdrachtnemer  

4.1 Opdrachtnemer verplicht zich tegenover de Opdrachtgever tot het (laten) uitvoeren van de opdracht volgens de overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer zal al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag  worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.

5. Onderaanneming/derden

Na overleg met de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gemachtigd om de opdracht door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren. De Opdrachtgever stemt, in het geval van opdracht, in met de overdracht door Opdrachtnemer aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door Opdrachtnemer met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

6. Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan een zo optimaal mogelijke uitvoering verlenen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7. Vastgelegde prijs/Mogelijke aanpassingen daarvan/Betaling

7.1 Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en in Euro’s uitgedrukt.

7.2 Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen optreden die naar het oordeel van Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal de prijsaanpassing na overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van artikel 3.2 geschieden.

7.3 De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen prijs voor de werkzaamheden en de daarbij behorende afspraken over het tijdstip van betaling zal bij de overeenkomst van opdracht worden bepaald. Betaling dient giraal te geschieden naar het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.

7.4 De kosten die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht aan derden moet betalen worden aan de Opdrachtgever apart in rekening gebracht.

7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de geaccepteerde opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de werkzaamheden eerst aan te vangen nadat bedoeld voorschot is betaald.

7.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.

7.7 Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer te maken kosten voor incassering van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

7.8 Betaalt de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan Opdrachtnemer nadat de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is, betaald heeft.

7.9 Indien de Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer weten.

8. Overmacht

8.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Opdrachtnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.

8.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc.

 8.3 Indien de overmachtstoestand aan de zijde van Opdrachtnemer vanwege ziekte langer duurt dan twee weken, zal, behoudens spoedeisende gevallen, Opdrachtnemer overleg plegen over de mogelijkheden tot voortzetting van de werkzaamheden.

8.4 De Opdrachtgever heeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst van opdracht dan wel op vergoeding van schade indien Opdrachtnemer vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.

8.5 Tijdens de overmachtsituatie aan de zijde van Opdrachtnemer worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht opgeschort.

9. Reclames en klachten

9.1 De Opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer terzake van klachten en fouten komt te vervallen.

9.2 In geval van een door Opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade (behalve in geval deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer kan slechts klachten terzake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking

van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever

aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;

- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;

10.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,--), dan wel - indien hoger en voor zover van toepassing - het bedrag dat op grond van de door opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst terzake wordt uitgekeerd.

10.3 Stageline-stagesupport is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met de Opdrachtgever, ingeschakelde derden.

10.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor nalatigheden of fouten beperkt tot het bedrag dat volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag dat tot het eigen risico van Opdrachtnemer behoort. De Opdrachtgever heeft desgevraagd recht op inzage in de verzekeringspolis.

10.5 De in 10.3 en 10.4 vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenzij deze aanspraken te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

10.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

10.9 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

12. Geschillen/Toepasselijk Recht

12.1 Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden beslecht door de Rechtbank te Groningen, dan wel door de volgens de wet bevoegde rechter.        

12.2 Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitsluitend Nederlands recht van toepassing.